دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر دانشگاه های پزشکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج رتبه‌بندی در جدول به شکل کسر برای هر یک از دانشگاه‌ها نوشته شده که در آن، صورت کسر رتبه و مخرج کسر نمره دانشگاه در شاخص مربوطه را مشخص می‌کند.

اطلاعات پژوهشی رتبه‌بندی سال ۹۷-۹۶ مربوط به بازه زمانی ۲۰۱۶-۲۰۱۴ و اطلاعات پرسشنامه مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۳ است.

این رتبه بندی از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برای ۴۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور اعلام شده است.

رتبه کلنام مرکزپژوهشآموزشوجهه بین المللیامکاناتفعالیت‌های اجتماعی اقتصادی
رتبه۱دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۱۱۱۱
نمره۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰
۲دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۲۲۲۶۴
۸۷.۸۸۸۲.۶۹۲ ۹۷.۹۱۷۳.۳۸۵۸.۸۷۶۱.۵۴
۳دانشگاه علوم پزشکی تبریز۳۳۶۱۷۳
۸۱.۸۷۸۱.۴۸۸۸.۳۹۶۰.۹۹۳۵.۶۱۷۲.۰۲
۴دانشگاه علوم پزشکی مشهد۴۴۳۷۵
۷۷.۶۸۰.۶۳۷۰۷۳.۱۳۵۴.۳۲۶۱.۰۴
۵دانشگاه علوم پزشکی شیراز۵۶۵۴۲
۷۰.۲۸۷۲.۶۵۵۷.۹۱۶۲.۲۲۷۸.۸۴۹۷.۷۱
۶دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۶۵۴۵۶
۶۷.۸۶۷.۶۹۶۶.۷۹۶۷.۰۶۷۱.۷۶۴۶.۴۳
۷دانشگاه علوم پزشکی ایران۷۷۸۹۳۵
۴۹.۸۹۴۸.۱۵۵۳.۱۲۵۵.۵۸۴۷.۸۵۲۵.۳۴
۸دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی۱۲۸۷۱۱۱۴
۴۵.۲۹۴۲.۲۴۹.۱۵۵.۶۴۳.۸۳۴.۲۳
۹دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز۸۱۵۱۳۱۰۹
۴۱.۹۲۴۵.۹۸۳۴.۷۸۳۶.۴۵۴۵.۴۴۳۵.۰۳
۱۰دانشگاه علوم پزشکی مازندران۱۰۱۴۹۲۱۱۳
۴۱.۶۵۴۲.۴۵۳۷.۹۴۸.۹۶۳۲.۱۷۳۴.۵۸
۱۱-۱۵دانشگاه علوم پزشکی البرز۱۱۳۳۱۹۳۱۳۵
۳۴.۳۴-۳۹.۵۴۲.۴۲۵.۱۱۳۱.۱۵۲۴.۷۴۲۵.۳۴
۱۱-۱۵دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد۱۹۱۱۲۵۴۱۲۷
۳۴.۳۴-۳۹.۵۳۲.۴۴۴.۳۴۲۸.۲۱۱۹.۹۲۹.۸۲
۱۱-۱۵دانشگاه علوم پزشکی کاشان۹۱۶۲۴۱۶۳۵
۳۴.۳۴-۳۹.۵۴۲.۶۹۳۳.۸۸۲۸.۶۴۳۶.۱۷۲۵.۳۴
۱۱-۱۵دانشگاه علوم پزشکی کرمان۱۴۱۷۱۰۱۳۸
۳۴.۳۴-۳۹.۵۴۰.۶۴۳۳.۵۶۴۸.۳۴۴۲.۲۶۳۵.۴۳
۱۱-۱۵دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۱۳۱۸۱۲۱۴۳۴
۳۴.۳۴-۳۹.۵۴۰.۷۶۳۲.۳۵۴۰.۴۴۴۰.۴۹۲۵.۵۴
۱۶-۲۰دانشگاه علوم پزشکی زنجان۲۶۱۲۱۸۲۰۱۴
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲۲۸.۹۳۴۰.۹۳۳.۳۸۳۳.۷۳۳۴.۲۳
۱۶-۲۰دانشگاه علوم پزشکی همدان۱۵۲۳۳۰۱۵۹
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲۳۶.۸۱۲۹.۹۷۲۵.۶۵۳۶.۹۲۳۵.۰۳
۱۶-۲۰دانشگاه علوم پزشکی بابل۱۶۲۵۳۶۲۴۲۰
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲۳۴.۴۴۲۸.۳۶۲۳.۱۳۲۹.۸۴۳۳.۰۵
۱۶-۲۰دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۱۷۱۳۳۳۲۵۴۲
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲۳۳.۳۶۳۹.۷۸۲۳.۴۶۲۹.۷۳۲۱.۸۸
۱۶-۲۰دانشگاه علوم پزشکی کردستان۲۰۲۰۲۶۱۲۳۲
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲۳۱.۹۴۳۱.۳۵۲۶.۳۵۴۲.۷۴۲۵.۶۹
۲۱-۳۰دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران۴۱۱۰۳۲۲۲۰
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴۲۱.۳۴۴۴.۶۳۲۴.۲۳۹۸.۹۳۳۳.۰۵
۲۱-۳۰دانشگاه علوم پزشکی ارومیه۳۸۹۱۶۳۶۲۵
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴۲۲.۸۲۴۸.۸۷۳۳.۵۳۲۲.۷۵۳۲.۰۹
۲۱-۳۰دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۱۸۳۵۴۲۲۶۱۴
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴۳۲.۹۶۲۴.۱۱۲۲.۳۶۲۸.۳۷۳۴.۲۳

ادامه جدول دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

رتبه کلنام مرکزپژوهشآموزشوجهه بین المللیامکاناتفعالیت‌های اجتماعی اقتصادی
رتبه۲۱-۳۰دانشگاه علوم پزشکی گلستان۲۹۲۴۲۳۴۲۲۹
نمره۲۷.۱۶-۳۰.۲۴۲۶.۷۲۲۹.۴۱۲۹.۱۵۱۸.۵۱۲۹.۰۸
۲۱-۳۰دانشگاه علوم پزشکی اراک۲۷۲۹۲۰۲۷۲۸
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴۲۸.۲۷۲۶.۴۲۳۱.۰۱۲۷.۵۲۹.۴۵
۲۱-۳۰دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی۲۱۳۴۳۹۲۲۲۹
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴۳۰.۷۶۲۴.۲۶۲۲.۹۳۲.۱۳۲۹.۰۸
۲۱-۳۰دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۲۳۱۹۲۸۲۹۳۲
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴۲۹.۵۴۳۲.۳۳۲۶.۲۲۶.۱۳۲۵.۶۹
۲۱-۳۰دانشگاه علوم پزشکی قزوین۲۲۲۱۱۴۳۵۱۹
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴۲۹.۵۴۳۰.۸۲۳۶.۳۲۳.۷۳۳۳.۸۴
۲۱-۳۰دانشگاه علوم پزشکی قم۳۷۳۲۱۱۳۱۲
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴۲۳.۶۴۲۵.۲۲۴۸.۰۹۹۴.۴۷۳۴.۶۳
۲۱-۳۰دانشگاه علوم پزشکی گیلان۲۸۲۲۱۵۱۸۴۱
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴۲۷۳۰.۴۴۳۴.۸۳۳۵.۰۶۲۳.۱۷
۳۱-۴۰دانشگاه علوم پزشکی اردبیل۳۵۳۰۳۷۴۰۴۲
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱۲۳.۷۱۲۶.۳۷۲۳.۰۴۲۰.۳۲۲۱.۸۸
۳۱-۴۰دانشگاه علوم پزشکی بوشهر۳۶۲۸۳۵۳۹۳۵
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱۲۳.۶۸۲۶.۵۶۲۳.۲۶۲۰.۵۳۲۵.۳۴
۳۱-۴۰دانشگاه علوم پزشکی سمنان۳۳۳۱۲۱۱۹۹
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱۲۴.۷۶۲۵.۳۵۳۰۳۳.۹۹۳۵.۰۳
۳۱-۴۰دانشگاه علوم پزشکی ایلام۲۴۳۹۲۲۳۸۳۵
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱۲۹.۴۴۲۱.۳۹۲۹.۵۷۲۰.۷۸۲۵.۳۴
۳۱-۴۰دانشگاه علوم پزشکی بیرجند۳۹۳۷۳۸۳۴۳۱
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱۲۲.۰۴۲۳.۸۵۲۲.۹۸۲۳.۸۳۲۶.۰۴
۳۱-۴۰دانشگاه علوم پزشکی جهرم۴۲۲۶۱۷۳۳۱۴
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱۱۸.۸۶۲۷.۰۷۳۳.۴۹۲۳.۸۹۳۴.۲۳
۳۱-۴۰دانشگاه علوم پزشکی شاهرود۳۰۳۶۴۱۲۸۷
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱۲۶.۰۴۲۳.۹۴۲۲.۳۹۲۷.۴۴۳۵.۸۳
۳۱-۴۰دانشگاه علوم پزشکی فسا۳۲۴۲۴۳۴۴۳۵
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱۲۴.۹۴۱۹.۰۵۲۲.۱۱۷.۲۸۲۵.۳۴
۳۱-۴۰دانشگاه علوم پزشکی لرستان۲۵۳۸۲۹۲۳۲۶
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱۲۹.۲۸۲۲.۸۸۲۵.۷۳۳۰.۶۵۳۰.۲
۳۱-۴۰دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان۳۱۲۷۳۴۸۱۴
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱۲۵.۴۴۲۶.۷۵۲۳.۳۴۹۳۴.۲۳
۴۱+دانشگاه علوم پزشکی گناباد۴۳۴۱۳۱۳۰۲۰
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱۱۷.۱۹۲۱۲۵.۱۶۲۴.۷۵۳۳.۰۵
۴۱+دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه۳۴۴۵۴۰۴۳۲۰
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱۲۴۱۶.۹۶۲۲.۸۴۱۷.۸۲۳۳.۰۵
۴۱+دانشگاه علوم پزشکی جیرفت۴۴۴۳۴۵۳۲۴۲
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱۱۵.۶۳۱۷.۸۲۱.۷۱۲۳.۹۵۲۱.۸۸
۴۱+دانشگاه علوم پزشکی دزفول۴۵۴۴۴۴۴۵۴۲
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱۱۵.۰۱۱۷.۵۸۲۱.۷۹۱۶.۲۹۲۱.۸۸
۴۱+دانشگاه علوم پزشکی سبزوار۴۰۴۰۲۷۳۷۲۰
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱۲۱.۵۹۲۱.۱۹۲۶.۳۴۲۱.۹۳۳۳.۰۵
دیدگاه‌ها ۰

*
*

پشتیبان آنلاین واتساپ